Pendekatan estetika untuk mengkritik penjiwaan, penghayatan, dan

Pendekatan estetika untuk mengkritik penjiwaan, penghayatan, dan pengekspresian penari dalam gerak tari disebut ….
A.wiraga
B.wirama
C.wirasa
D.rohaniah
E.naluriah
Pembahasan:

Pendekatan estetika untuk mengkritik penjiwaan, penghayatan, dan pengekspresian penari dalam gerak tari disebut wirasa.
Jawaban: C