Riana ahli dalam public speaking sehingga ia

Riana ahli dalam public speaking sehingga ia ditunjuk menjadi …. dalam kepanitiaan pameran.
A.MC 
B.seksi konsumsi
C.seksi transportasi
D.sekretaris
E.seksi dokumentasi
Pembahasan:
Riana ahli dalam public speaking sehingga ia ditunjuk menjadi MC dalam kepanitiaan pameran.
Jawaban: A